Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia SOLUDUS-Spišský ľudový dom, Ing. Vladimír Klaučo - SOLITÉRA, IČO: 30 668 352, rešpektuje Vaše právo na súkromie pri používaní našej webstránky a pri elektronickej komunikácii s nami.

Prostredníctvom tejto webovej stránky www.soludus.sk, najmä v časti „rezervácia ubytovania“ (ďalej len „webová stránka“) získavame a spracúvame Vaše údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Pri získavaní a spracúvaní Vašich údajov rešpektujeme a dodržiavame predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a  zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie údajov, ktoré od Vás získame, a na ich ochranu okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom.

Vami poskytnuté údaje získavame a spracúvame najmä na účely vykonávania nasledujúcich činností alebo v súvislosti s nimi:

 • rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená,
 • poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb súvisiacich s pobytom,
 • vybavovanie sťažností a reklamácií,
 • plnenie zákonných povinností, z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám.

Pri rezervácii pobytu prostredníctvom webovej stránky získavame o Vás údaje, ktoré nám poskytnete, najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje, Vami poskytnuté pri rezervácii pobytu, umožňujú riadne a včasné zabezpečenie ubytovania, stravovania a ďalších služieb, ktoré pri rezervácii požadujete. Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania z dôvodu rôznych zmien vo Vašej rezervácii.

Právnym základom spracúvania Vašich údajov je plnenie zmluvy v prípade rezervácie pobytu a poskytovania ďalších služieb, ako aj plnenie našich zákonných povinností pri uchovaní údajov o Vás v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či pri vykonávaní rozhodnutí.

Vaše údaje:

 • sa spracúvajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli
 • nie sú poskytované tretím subjektom na marketingové účely
 • sú v nevyhnutnom rozsahu k dispozícii nášmu partnerovi, ktorí pre nás zabezpečuje IT služby

Údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej stránky, uchovávame len po nevyhnutnú dobu s ohľadom na potrebu poskytnúť Vám ďalšie informácie, odpovede na Vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov. Po tejto dobe budú Vaše údaje poskytnuté prostredníctvom webovej stránky vymazané.

 

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

 • môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere  spracúvame Vaše osobné údaje;
 • môžete   kedykoľvek  požiadať o  opravu,  príp.  doplnenie  neúplných  alebo nesprávnych osobných údajov;
 • môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli spracúvané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali, avšak môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov brániť, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.;
 • máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov.

 

Zasielaním údajov prostredníctvom webovej stránky dávate svoj súhlas na to, aby sme ich mohli používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos Vašich údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

V prípade záujmu o ďalšie informácie k použitiu Vašich údajov alebo uplatneniu Vašich práv nás kontaktujte e-mailom na adrese: soludus@soludus.sk.

 

Cookies

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web www.soludus.sk používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za Vás súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi (Google).

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.